Cách thay đổi cài đặt không dây của router wifi TP-Link trên Ứng dụng Tether

Hướng dẫn cấu hình
Updated 02-14-2022 06:29:12 AM 102225
This Article Applies to: 

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho router wifi tương thích với Tether.

https://www.tp-link.com/tether_compatibility_list/

 

1. Vui lòng đăng nhập router wifi TP-Link của bạn trên Ứng dụng Tether. Mật mã sẽ là admin hoặc mật mã mới mà bạn đã tạo.

2. Trên màn hình chính của router wifi TP-Link, hãy nhấp vào Tools.

 

 

 

 

3. Đi tới Không dây (Wireless) và thay đổi Tên mạng (Network Name) mật mã không dây (wireless password) cho router TP-Link của bạn.

 

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.