Hướng dẫn sử dụng kỹ năng của Router TP-Link với Alexa

Khi bạn cài đặt
Updated 10-29-2019 01:00:36 AM 404993
This Article Applies to: 

Giới thiệu kỹ năng Alexa của Router TP-Link

Kỹ năng của Router TP-Link là các Kỹ năng tùy chỉnh cho Amazon Alexa, được phát triển dành riêng cho sản phẩm của TP-Link. Với các kỹ năng này, bạn có thể điều khiển và tùy chỉnh mạng gia đình của mình bằng các lệnh giọng nói đơn giản cho Alexa.

Các cài đặt sau có thể được tùy chỉnh bằng kỹ năng router; QoS, Mạng Khách, Điều khiển đền LED, thực hiện kiểm tra tốc độ, WPS và chế độ ban đêm.

*Một số lệnh có thể sẽ không hoạt động với tất cả sản phẩm của TP-Link.

Xin vui lòng kiểm tra danh sách tương thích bên dưới :

Sản phẩm Router Wi-Fi

Model

Phiên bản phần cứng

Kỹ năng

Archer C5400X

V1

QoS, Speedtest®, Mạng khách,

LED, WPS, Chế độ ban đêm

Archer C5400

V2

Archer C4000

V2

Archer C3150

V2

Archer C2300

V1

Archer A2300

V1

Archer C7

V4/V5 

Mạng khách,

LED, WPS, Chế độ ban đêm

Archer C9

V5 

Archer A7

V5 

Archer A9

V5/V6

Archer A10

V1

QoS (Ưu tiên thiết bị),

Mạng khách,

LED, WPS, Chế độ ban đêm

Archer A2600

V1

Sản phẩm Wi-Fi Mesh

Deco M9 Plus

V1

QoS, Speedtest®

Mạng khách,

LED, Chế độ ban đêm

Deco M5

V1/V2

Deco P7

V1

Deco M4

V1

QoS,

Mạng khách,

LED, Chế độ ban đêm

 

Hướng dẫn sử dụng kỹ năng

Đây là các lệnh cjp các tính năng được hỗ trợ. Sử dụng các lệnh này để yeu cầu Alexa thực hiện.

Lưu ý: “TP-Link” phải là một phần trong lệnh giọng nói của bạn để Alexa có thể hiểu được.

Kỹ năng

Hành động

Lệnh

LED

On

Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the router's lights.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable my router's lights.

Alexa, ask TP-Link to show me the router's light.

Off

Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the router's lights.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable my router's lights.

Alexa, tell TP-Link I don't want to see the router's lights.

Night Mode

On

Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the night mode.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable/activate the sleep mode.

Alexa, tell TP-Link I am going to sleep.

Off

Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the night mode.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable/deactivate the sleep mode.

Set time

Alexa, ask TP-Link to change the time/times/timing of night mode.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to change the night mode time/times/timing.

WPS

On

Alexa, tell TP-Link I want to connect/add a new device to the network.

Alexa, ask TP-Link to help me connect/add my device to Wi-Fi.

Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the WPS.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable/activate the WPS.

Guest Network

On

Alexa, tell TP-Link I have friends coming.

Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the guest Wi-Fi.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable/activate the guest network.

Off

Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the guest Wi-Fi.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable/deactivate the guest network.

Speedtest®

Test Speed

Alexa, ask TP-Link to run/start/do/perform a Speedtest®.

Alexa, ask TP-Link what's my internet speed.

Alexa, ask TP-Link how fast is my network.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to know if my speed is slow.

Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the Speedtest®.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the Speedtest®.

QoS

On (Application Priority)

 • Gaming Mode:
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to/I am going to/I will be play games.
  Alexa, ask TP-Link to prioritize gaming.
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the gaming mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the game mode.
 • Streaming Mode:
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to/I am going to/I will be watch videos.
  Alexa, ask TP-Link to prioritize streaming.
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the streaming mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the stream mode.
 • Surfing Mode:
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to/I am going to/I will be surf the internet.
  Alexa, ask TP-Link to prioritize surfing.
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the surfing mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the surf mode.
 • Chatting Mode:
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to/I am going to/I will be chat with my friends.
  Alexa, ask TP-Link to prioritize chatting.
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the chatting mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the chat mode.
 • Standard Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the standard mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the standard mode.
  Alexa, tell TP-Link I don't want to prioritize any application/online activity.
 • Custom Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch on the custom mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to enable the custom priority.

Off (Application Priority)

 • Gaming Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the gaming mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the game mode.
 • Streaming Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the streaming mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the stream mode.
 • Surfing Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the surfing mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the surf mode.
 • Chatting Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the chatting mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the chat mode.
 • Custom Mode:
  Alexa, ask TP-Link to turn/switch off the custom mode.
  Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to disable the custom priority.

Prioritize (Device Priority)

Alexa, ask TP-Link to prioritize my favorite device for 2 hours.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to prioritize my favorite device.

Alexa, ask TP-Link to set/assign/give QoS to my devices all the time.

Stop prioritizing (Device Priority)

Alexa, ask TP-Link to stop prioritizing my devices.

Alexa, tell TP-Link I want to/I would like to remove the priority of my favorite device.

Alexa, tell TP-Link I don't want to prioritize my devices anymore.

 


Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.