Cách Cài Đặt Thời gian hệ thống của Router Wi-Fi (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-20-2021 11:45:27 AM 257800
This Article Applies to: 

Thời gian hệ thống là thời gian được hiển thị trong khi router đang chạy. Thời gian hệ thống mà bạn định cấu hình ở đây sẽ được sử dụng cho các tính năng dựa trên thời gian khác như Quyền kiểm soát của phụ huynh. Bạn có thể chọn cách lấy thời gian hệ thống nếu cần.

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Cách đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của Router Wi-Fi TP-Link?

Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách làm điều đó, hãy tham khảo

2. Vào Nâng Cao (Advanced) > Công Cụ Hệ Thống (System Tools) > Cài Đặt Thời Gian (Time Settings).

A. Nhận thời gian từ internet:

1. Trong ô Đặt Thời Gian (Set Time), chọn Nhận Từ Động Từ Internet (Get automatically from the Internet).

2. Chọn Múi Giờ (Time Zone) địa phương từ danh sách thả xuống.

3. Trong ô Máy chủ NTP I (NTP Server I), nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của Máy chủ NTP mong muốn của bạn.

4. (Tùy chọn) trong ô Máy Chủ NTP II (NTP Server II), nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ NTP thứ hai.

5. Nhấp vào Lấy để xem thời gian Internet hiện tại và nhấp vào Lưu.

B: Để đặt ngày và giờ theo cách thủ công:

1. Trong ô Đặt thời gian (Set Time), hãy chọn Thủ công.

2. Đặt Ngày hiện tại (Ở định dạng MM/DD/YYYY).

3. Đặt Giờ hiện tại (Ở định dạng HH/MM/SS).

4. Nhấp Lưu.

C: Để thiết lập Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày:

1. Chọn Bật Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày.

2. Chọn ngày và giờ bắt đầu chính xác khi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu ở múi giờ địa phương của bạn.

3. Chọn ngày và giờ kết thúc chính xác khi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc theo múi giờ địa phương của bạn.

4. Nhấp Lưu.

Lưu ý: Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ có hiệu lực từ ngày (Thứ Hai đến Chủ Nhật) trong tuần (Thứ nhất, Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 và tuần trước) trong một tháng nhất định. Ví dụ: nếu bạn muốn đặt Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày từ ngày 8 tháng 3 năm 2019 trên router TP-Link, bạn có thể đặt Thời gian bắt đầu là Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 3, năm 2019.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.