Tại sao TP-Link yêu cầu địa chỉ email của tôi?

Khi bạn cài đặt
Updated 05-19-2021 03:03:45 AM 119472
This Article Applies to: 

Khi bạn tạo một ID TP-Link, địa chỉ email sẽ được yêu cầu. ID TP-Link của bạn sử dụng địa chỉ email để đăng nhập vào tài khoản của bạn với các thiết bị TP-Link hoặc ứng dụng TP-Link như ứng dụng Kasa, ứng dụng Tapo, ứng dụng Tether, ứng dụng Deco, ứng dụng tpMiFi, v.v... và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Hầu hết các thiết bị TP-Link vẫn có thể hoạt động bình thường mà không cần sử dụng ID TP-Link hoặc ứng dụng, nhưng thiết bị dòng Deco, dòng Kasa và dòng Tapo phải được thiết lập và quản lý thông qua Ứng dụng.

Với ID TP-Link, bạn có thể:

  • Xác minh tài khoản của bạn.
  • Cài đặt lại mật mã của bạn.
  • Quản lý từ xa của thiết bị TP-Link của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.