Jak zabezpečím/ochráním bezdrátovou síť pomocí zabezpečení WPA-PSK/WPA2-PSK na bezdrátovém směrovači TP-Link s normou 11N?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 661429
This Article Applies to: 
Krok 1 Spus ť te webov ý prohl íž e č a do adresn í ho řá dku zadejte IP adresu sm ě rova č e (v ý choz í je 192.168.1.1). Potom stiskn ě te kl á vesu Enter.
 
Krok 2 Na p ř ihla š ovac í str á nce zadejte u ž ivatelsk é jm é no a heslo. V ý choz í u ž ivatelsk é jm é no i heslo je admin.
Krok 3 Vyberte polo ž ku Wireless (Bezdr á tov á s íť ) -> Wireless Settings (Nastaven í bezdr á tov é s í t ě ) v nab í dce vlevoa otev ř ete str á nku nastaven í bezdr á tov é s í t ě .
SSID : Nastavte nov ý n á zev bezdr á tov é s í t ě .
Channel : (Kan á l:) Je lep ší nastavit 1, 6 nebo 11 ne ž mo ž nost Auto.
Měly být zaškrtnuty možnosti Enable Wireless Router Radio   (Povolit vys í l á n í bezdr á tov é ho sm ě rova č e) a Enable SSID Broadcast   (Povolit vys í l á n í n á zvu SSID). 
Krok 4 Kliknut í m na tla čí tko Save (Ulo ž it) ulo ž te nastaven í .
Pozn á mka: Po kliknut í na tla čí tko Save (Ulo ž it) se zobraz í zpr á va The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please   click here   to reboot. (Zm ě na konfigurace bezdr á tov é s í t ě se neprojev í , dokud se sm ě rova č nerestartuje. Restartujte kliknut í m sem.) Směrovač nemusíte restartovat, dokud nedokončíte veškerá nastavení bezdrátové sítě.
Krok 5 Vyberte polo ž ku Wireless->Wireless security (Zabezpe č en í bezdr á tov é s í t ě ) v nab í dce vlevoa za š krtn ě te polo ž ku WPA-PSK/WPA2-PSK vpravo.
 
Version : (Verze:) WPA-PSK nebo WPA2-PSK
Encryption: ( Š ifrov á n í :) TKIP nebo AES
PSK Password: (Heslo PSK:) nastavte heslo (d é lka hesla PSK je 8 a ž 63 znak ů .) 
Krok 6 Kliknut í m na tla čí tko Save (Ulo ž it) ulo ž te nastaven í .
Krok 7 vyberte polo ž ku Systems Tools (Syst é mov é n á stroje) -> Reboot (Restartovat) v nab í dce vlevo. Restartujte sm ě rova č , aby se v š echna nastaven í projevila.
 
Pozn á mka: Pokud bylo nastaveno zabezpe č en í , je t ř eba nakonfigurovat stejn á nastaven í zabezpe č en í v klientovi (adapt é ru bezdr á tov é s í t ě ), aby bylo mo ž no p ř ipojit se k bezdr á tov é s í ti (sm ě rova č i).

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.